Madsen, A.P (1822-1911)

Madsen, Andreas (ved dåben Anders) Peter, 1822-1911, maler og grafiker. *22.12.1822 i Kbh., død,26.9.1911 smst., begr. smst. (Garn.). Forældre: Kgl. stafet, senere viktualiehdl. Lars M. og Johanne Marie Andersen. ~1° 26.4.1854 i Kbh. med maleren Sophie Thorsøe (se Madsen, Sophie), 

Biografi

A.P. Madsen skabte sig en karriere som dyremaler ved siden af militærtjenesten.

Han nævnes 1848-50 blandt de unge malere, N.L. Høyen forventede sig mest af, og C.J. Thomsen betegnede ham som periodens dygtigste dyremaler.

Som vennen og forbilledet J.Th. Lundbye benyttede M. naturstudier som udgangspunkt for, eller indarbejdede dem i, mere gennemarbejdede kompositioner, ofte med klar reference til hollandsk 1600-tals malerkunst.

Motiverne er i reglen uprætentiøse og usentimentale.

En karakteristik som også er dækkende for de mange tegnede skildringer af soldaterlivet, han udførte under Treårskrigen, og som udmærker sig ved detaljerede og virkelighedsnære iagttagelser.

Madsen var også virksom som grafiker og arbejdede både efter egne og andres forlæg.

Han erhvervede sig herigennem en teknisk dygtighed, der senere blev udnyttet til en omfattende grafisk illustrationsvirksomhed i tilknytning til hans arbejde som amatørarkæolog og mangeårig medarbejder ved Nationalmuseets udgravninger.

Hans egne undersøgelser om nordisk arkæologi blev publiceret i Aarbog for nordisk Oldkyndighed.

Madsen blev gift med en af tidens få kvindelige kunstnere og fik sønnen Karl Madsen, senere maler, kunstkritiker og museumsdirektør.

Uddannelse Kunstakad. Kbh. fra 1835, gipskl. 1843-45; modelsk. 1845, lille sølvmed. 1846; samtidig i lære hos malermester Hultmann, svend 1841.

Rejser og udlandsophold

Stillinger og hverv Frivillig 1848, udnævnt til premierløjtnant 1850, til kaptajn 1864; fast medarb. ved Nat.mus. udgravninger.

Stipendier og udmærkelser Akad. 1867; Neuhausens Pr. 1869.

Udstillinger

Charl. Forår 1846-48, 1852-59, 1861-62, 1866, 1868-76, 1878- 87, 1889-92, 1900-10; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872; verdensudst., Paris 1878 (tegn. til Afbildn. af da. Oldsager...); Raadhusudst., Kbh. 1901; Da. Kunst 1855-1885, Kunstforen., Kbh. 1975; Søllerød i det lokalhist. maleri, Gl. Holtegaard 1982; C.W. Eckersberg og hans elever, Stat. Mus. for Kunst 1983. Værker Et vænge (1847, Stat. Mus. for Kunst); Græssende får på bakketop (1857, Horsens Kunstmus.); Gåsetårnet (skitse, 1861, Fr.borgmus.); En vanding (1869, Neuhausens Pr.); Langdysse ved Priorskov, Lolland (1900). Dekorationsarbejder: Deltog som akad.elev i udsmykn. af Thorvaldsens Mus.; 8 lunetter med husdyr til forelæsningssalen på Landbohøjsk., Fr.berg (ca. 1858); udsmykn. af den store sal i det tidl. Zoologisk Mus., Krystalg. Kbh. (bev. 1867). Raderinger: Lundbyes grav (1854); Landskab med kvæg (1856); Portræt af Ludvig Holberg, efter voksmed. af M. Arbien (1867); Digteren A.W. Schack Staffeldt, efter ældre tegn. (1867); Forfatteren Ole Joh. Samsøe, efter relief af N. Dajon (1868); repr. på Øregaard Mus.; Mus. på Koldinghus; Mus. på Sønderborg Slot; Kbh. Bymus.; tegn. og grafik i Kobberstiksaml. Illustrationer: Raderinger til egne publ. som: Afbildninger af danske Oldsager og Mindesmærker, I-III, 1868-76; Gravhøje og Gravfund fra Stenalderen i Danmark, I-II, 1896-1900; tegn. og stik til V. Boye: Fund af Egekister fra Broncealderen i Danmark, 1896.

Litteratur P.V. Jensen-Klint i: Den kgl. Veterinær- og Landbohøjsk. Festskr., 1908, 162f; Pol. 27.9.1911 (nekr.); 20.3.1935 (Karl Madsen); Berl. Tid. 27.9.1911 (nekr.); 22.12.1922; Sorø Amtstid. 16.1.1936; Samleren, 1938, 174f (breve fra Karl Madsen til Viggo Johansen); Jørgen Sthyr: Da. Grafik 1800-1910, 1949; Jørgen Paulsen: Billeder fra Treaarskrigen, 1952; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Kirsten Agerbæk: Høyen mellem klassicisme og romantik, 1984. Auktionskataloger: Alle Charl.borg: 19.2.1894; dødsbo: 12.12.1911; 18.3.1912; 19.11.1912; 23.4.1913. Breve (Det kgl. Bibl.).

Solgte værker