Groth, Vilhelm (1842-1899)

Andet navn: Georg Vilhelm Arnold Groth
København, 09-03-1842 - København, 14-09-1899, maler
Nationalitet: dansk
Virksom: Danmark

 

Uddannelse:
Præliminæreksamen; F.F. Helsteds Tegnesk.; elev af C.V. Nielsen; Kunstakad. Kbh. okt.1861-april 1866; tilhørte gruppen i Huleakad., Vilh. Kyhns haveatelier, vinteren 1871-72.

 

Rejser og udlandsophold:
Sth. 1871; Italien flere gange i 1870erne; Paris 1872-73, 1875- 76, 1877-78.

 

Udstillinger:
Charl. Forår 1866-99; verdensudst., Paris 1878; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; Kleis' Høstudst., Kbh. 1892-93; Søllerød-billeder, Søllerød Rådhus 1974; Fra Michael, Anna og Helga Anchers Samlinger, Skagen Rådhus m.fl. 1983. Separatudstilling: Kunstforen., Kbh. 1884.

 

Biografi:
Vilhelm Groth uddannede sig i det danske landskabsmaleris tradition. Som mange af 1860ernes og 1870ernes malere drog han til Italien. Afgørende blev imidlertid især rejsen til Paris 1875-76 sammen med Godfred Christensen og Chr. Zacho. Da Vilh. Kyhn i 1876 offentliggjorde et debatindlæg, hvori han afviste det ønskelige i at søge nye impulser i Frankrig, gik Groth til modangreb. I skriftet Dansk Kunst i Forhold til Udlandets ridsede Groth en ny historiebevidsthed op. Inspireret af Georg Brandes hævdede han, at enhver tid må stille sine egne krav. For samtidens danske malerkunst var realismen opgaven. Synspunktet førte Groth ind i kredsen af radikale intellektuelle og malere, der samledes i foreningen Bogstaveligheden. At Danmark var bagud i forhold til Frankrig, understregede Groth i en artikel i Morgenbladet 1882, hvor han betegnede den danske deltagelse i verdensudstillingen i Paris 1878 som en fiasko, et synspunkt Karl Madsen gjorde til en af sine hovedteser og et gennemgående tema i dansk kunsthistorie. Samme år understregede Groth sin position ved at kritisere Kunstakademiet. Også som maler kan Groth betragtes som en forløber for 1880ernes nybrud. Malemåden er knap så voldsom og dramatisk som hos Holger Drachmann, som Groth i mange henseender må have set op til, den er snarere en syntese af elementer fra Kyhn og de franske landskabsmalere omkring århundredets midte. Groth malede motiver fra Fontainebleau og Normandiet, men ydede formentlig sit bedste i sine skildringer af det mennesketomme danske landskab.

Solgte værker